Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Tècnic d’Esports en Futbol

Informació general

Títol: Tècnic/a d’esports en futbol
1 curs acadèmic (Certificat de primer nivell i Tècnic d’esport en futbol)
De 9:00 a 14:30 (De dilluns a divendres)
Durada:
– Primer nivell: 455 hores
– Segon nivell: 565 hores
Total: 1.020 hores
Aquest cicle és ideal per a persones que tenen clar que volen continuar la seva formació acadèmica vinculada al mon de l’esport. Apassionades del futbol, que volen dedicar-se a l’entrenament o gestió d’equips de futbol. També és ideal per a entrenadors i entrenadores que no disposen de la titulació oficial.
Centre Vallès i Camp Municipal de la Font Verda. C/ Veneçuela 86. Granollers

1. Qui pot fer aquest cicle?

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:
Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) 
 Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 
Superar una prova específica de caràcter específica organitzada i controlada per Departament d’Ensenyament.
*Les persones que no complexen aquests requisits han de superar el curs específic per l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

2. De què treballaràs? 

Primer nivell:

Àmbit professional.

Aquest/a tècnic/a actuarà en el si d’entitats públiques o privades relacionades amb la pràctica del futbol.

Els diversos tipus d’empreses on pot desenvolupar les funcions són:

 • Escoles i centres d’iniciació esportiva.
 • Escoles de futbol.
 • Clubs i associacions esportives o de lleure.
 • Federacions esportives.
 • Patronats esportius.
 • Empreses de servei esportiu o de lleure.
 • Centres escolars (activitats extraescolars).

Les principals ocupacions amb la competència professional definida en el perfil:

 • Promotors/promotora d’activitats de futbol.
 • Monitor-instructor/monitora-instructora de futbol.

3. Programa- mòduls professionals

Primer nivell (455 hores)

Bloc comú (120 hores)

 •  Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport I (20 hores)
 •  Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament I (25 hores)
 •  Entrenament Esportiu I (30 hores)
 •  Fonaments Sociològics de l’Esport (5 hores)
 •  Organització i Legislació de l’Esport I (5 hores)
 •  Primers Auxilis i Higiene en l’Esport (35 hores)

Bloc específic (170 hores)

 • Desenvolupament Professional I (10 hores)
 • Direcció d’Equips I (10 hores)
 • Metodologia de l’Ensenyament i l’Entrenament del Futbol I (15 hores)
 • Preparació Física I (15 hores)
 • Regles del Joc I (20 hores)
 • Seguretat Esportiva (10 hores)
 • Tàctica i Sistemes de Joc I (50 hores)
 • Tècnica Individual i Col·lectiva I (40 hores)

Bloc complementari (15 hores)

 • Terminologia Específica Catalana (5 hores)
 • Fonaments de l’Esport Adaptat (10 hores)

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Segon nivell (565 hores)

Bloc comú (150 hores)

 • Bases Anatòmiques i Fisiològiques de l’Esport II (40 hores)
 • Bases Psicopedagògiques de l’Ensenyament i l’Entrenament II (45 hores)
 • Entrenament Esportiu II (40 hores)
 • Organització i Legislació de l’Esport II (5 hores)
 • Teoria i Sociologia de l’Esport (20 hores)

Bloc específic (185 hores)

 • Desenvolupament Professional II (15 hores)
 • Direcció d’Equips II (25 hores)
 • Metodologia de l’Ensenyament i de l’Entrenament del Futbol II (20 hores)
 • Preparació Física II (25 hores)
 • Regles del Joc II (15 hores)
 • Tàctica i Sistemes de Joc II (50 hores)
 • Tècnica Individual i Col·lectiva II (35 hores)

Bloc complementari (30 hores)

 • Terminologia Específica Estrangera (10 hores)
 • Equipaments Esportius (10 hores)
 • Informàtica Bàsica Aplicada (10 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

4. Acció tutorial

Com a centre apostem per el seguiment i assessorament individualitzat del nostre alumnat, per tal de tenir en compte els següents aspectes: 

 • Orientació i assessorament en la construcció de l’itinerari formatiu
 • Tutories tant individualitzades com també tutories grupals.
 • Informació i orientació psicopedagògica.
 • Orientació i assessorament en la inserció laboral
 • Comunicació amb les famílies per atendre les necessitats que vagin sorgint, a més d’una comunicació constant i fluida a través del correu electrònic o telefònica família-tutor.